Algemene Voorwaarden

Danielle de Waal (“DdW”) is de eenmanszaak van mr. D.L. de Waal-Pot. DdW is gevestigd te Wormer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72742356. Op alle overeenkomsten die DdW sluit zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door DdW worden verleend. Niet alleen DdW, maar ook alle natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect bij de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever zijn betrokken kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Alle opdrachten komen tot stand met DdW, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

De werking van artikel 7:404 BW wordt derhalve uitgesloten.

Ook de werking van artikel 7: 407 lid 2 BW, welk artikel een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

 1. Bij het inschakelen van derden zal DdW de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

Behalve in geval van de inschakeling van deurwaarders zal, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, met de opdrachtgever worden overlegd over deze inschakeling.

DdW gaat er vanuit en bedingt zonodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

 1. De opdrachtgever vrijwaart DdW tegen alle aanspraken van derden, de door DdW in verband daarmee gemaakte kosten inbegrepen, die samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens DdW.
 1. Iedere aansprakelijkheid van DdW is in haar totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van DdW wordt uitbetaald.

Inzage in de polis kan desgevraagd door de opdrachtgever worden verkregen op het kantoor DdW.

Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van DdW beperkt tot het door DdW in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium.

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor DdW aansprakelijk is.
 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever aan DdW een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief zoals dat van tijd tot tijd door DdW wordt vastgesteld en is te raadplegen via www.dewaaljurist.nl.

Een eventueel vast overeengekomen uurtarief wordt jaarlijks geïndexeerd.

Naast het honorarium is de opdrachtgever verschuldigd de verschotten die ten behoeve van de opdrachtgever door DdW zijn betaald.

Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

 1. De betalingstermijn van de door DdW aan de opdrachtgever verzonden declaraties is veertien dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie.

Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft DdW het recht de wettelijke rente in rekening te brengen alsmede alle te maken kosten voor inning van de declaraties, zowel in als buiten rechte.

 1. Het met de opdracht gevormde dossier zal gedurende zeven jaar na het einde van de opdracht digitaal worden bewaard. Daarna wordt het dossier vernietigd.
 1. DdW behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en DdW wordt beheerst door het Nederlandse recht.

Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en DdW voortvloeien kunnen ter berechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.

Deze algemene voorwaarden zijn geldig met ingang van 1 november 2018 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Tevens zijn deze algemene voorwaarden terug te vinden op www.dewaaljurist.nl

##Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij mij en/of mijn licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mij niet toegestaan.