Heeft u
Juridisch advies
nodig?

NEEM CONTACT MET MIJ OP

Expertise MKB

Iedere dag adviseer en ondersteun ik ondernemers in de Zaanstreek. Ik help deze ondernemers bij het voorkomen of oplossen van juridisch problemen met betrekking tot het arbeidsrecht en ondernemingsrecht. U bent ondernemer en u heeft personeel in dienst. U hoopt het natuurlijk niet maar het kan voorkomen dat u een geschil krijgt met een van uw werknemers. Het geschil loopt zo hoog op dat u over wilt gaan tot ontslag. Dat kan veel stress geven of grote financiële gevolgen hebben. Uw onderneming groeit en u wilt een samenwerking aangaan met een andere ondernemer. U bent het eens over de wijze waarop u gaat samenwerken, dus gelijk aan de slag. Nu gaat alles nog goed, maar wat nu als u een conflict krijgt met uw samenwerkingspartner? Zijn de afspraken dan nog wel zo helder? Ik adviseer en ondersteun u en uw onderneming bij arbeidsrechtzaken. Van het opstellen van arbeidsovereenkomsten en reglementen tot het regelen van ontslagzaken. Ook op het gebied van ondernemingsrecht kan ik u helpen. Denk daarbij aan het opstellen van de nodige contracten bij het aangaan van samenwerkingsvormen tot het opstellen van de nodige documenten voor ontbinding.

Arbeidsrecht

In het arbeidsrecht is de basis gelegd voor de juridische verhouding tussen de werkgever en werknemer. De wet kent bepalingen over de duur van de arbeidsovereenkomst, de opzegtermijn, de proeftijd, arbeidstijden en verlof. Maar ook over ziekte/arbeidsongeschiktheid en ontslag.

Wilt u als werkgever de arbeidsverhouding juridisch goed regelen? Of wilt u juist van uw werknemer af? Wilt u weten wat uw rechten en plichten zijn of die van uw werknemer? Of heeft u een juridisch geschil met een werknemer? Neemt u dan contact met mij op. Ik kijk graag met u mee, leg de regels uit en zorg ervoor dat alles goed geregeld wordt.

Arbeidsovereenkomst

Het aangaan van een arbeidsovereenkomst is in de regel vormvrij. Maar de werkgever moet de werknemer een aantal gegevens wel schriftelijk verstrekken. Daarbij komt dat een aantal bedingen, zoals een concurrentiebeding, alleen geldig is als zij schriftelijk is overeengekomen. Daarnaast mag u van bepaalde wettelijke bepalingen alleen afwijken als dat schriftelijk is overeengekomen.

Geen onderneming of beroep is hetzelfde en daarom is ook het opstellen van een arbeidsovereenkomst maatwerk. Steeds zal bekeken moeten worden naar de specifieke situatie van de onderneming en moet rekening worden gehouden met de wettelijke bepalingen die daarop van toepassing zijn.

Ik kan voor u een waterdichte arbeidsovereenkomst opstellen.

Vaststellingsovereenkomst
Ook als u en uw werknemer afscheid van elkaar willen nemen en het daar over eens zijn, is het belangrijk te weten welke regels gelden. In dat geval kunt u uit elkaar met wederzijds goedvinden waarbij de afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Vragen die in zo een geval gesteld worden zijn bijvoorbeeld of de transitievergoeding verschuldigd is of heeft de werknemer dan nog wel recht op WW? Het is voor beide partijen van belang dat de afspraken op de juiste manier worden vastgelegd om claims en conflicten achteraf te voorkomen. Ik kan voor u een vaststellingsovereenkomst opstellen waarin beide partijen worden beschermd.
En meer
Naast het opstellen (of beoordelen) van arbeidsovereenkomsten en vaststellingsovereenkomsten kunt u bij mij terecht met vragen over onder meer:
 • Ontslag
 • Transitievergoeding
 • CAO´s
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Verlof
 • Inhuur zelfstandigen en flexible arbeid
 • Reorganisatie, fusie en overname

Ondernemersrecht

Een ondernemer krijgt dagelijks te maken met ondernemingsrecht. U sluit overeenkomsten, stelt een directie aan, keert winst uit, neemt een onderneming over, ga zo maar door. Het ondernemingsrecht is te verdelen in interne relaties (denk daarbij aan besluiten van het bestuur of de aandeelhouders) en externe relaties (bijvoorbeeld overnames en algemene voorwaarden).

Zowel de interne als de externe relaties binnen een onderneming moeten goed worden vastgelegd om rechten te waarborgen en duidelijkheid te creëren. Maar om daarvoor de juiste documenten goed op te stellen is lang niet altijd zo eenvoudig. U dient met vele zaken rekening te houden en ook nog te voldoen aan de vereisten van de wet. U houdt zich als ondernemer waarschijnlijk liever bezig met de producten of diensten die u verkoopt, daar bent u goed in. Laat u het opstellen van deze documenten maar aan mij over.

Aandeelhoudersovereenkomst

Als u samen met andere aandeelhouders een B.V. heeft, is het raadzaam de afspraken tussen de aandeelhouders vast te leggen in een aandeelhoudersovereenkomst. In de overeenkomst worden afspraken tussen de aandeelhouders vastgelegd in aanvulling op de statuten van de BV. Het voordeel van een aandeelhoudersovereenkomst is dat deze overeenkomst (anders dan statuten) niet openbaar wordt gemaakt. Daarnaast kan een aandeelhoudersovereenkomst worden gesloten of aangepast, zonder tussenkomst van een notaris. Onderwerpen die geregeld kunnen worden in de aandeelhoudersovereenkomst zijn onder meer:

 1. de samenwerking en vertegenwoordiging van de aandeelhouders binnen het bestuur;
 2. dividendbeleid
 3. non-concurrentie
 4. uitgebreide regeling omtrent de verkoop van aandelen;
 5. waarde bepaling van de aandelen; en
 6. een regeling omtrent de procedure bij een aandeelhoudersgeschil.

.

Een aandeelhoudersovereenkomst is maatwerk. Voor het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst kunt u bij mij terecht.

Interne documentatie

Wist u dat u als enig aandeelhouder/bestuurder van een BV alle rechtshandelingen die u met de BV aangaat, schriftelijk moet vast leggen? Heeft u bijvoorbeeld geld geleend aan de BV, dan moet dit schriftelijk vastgelegd worden. Maar ook uw arbeidsrelatie met de BV en de verhuur van het pand vanuit privé aan de BV, moet schriftelijk vastgelegd worden.

Het schriftelijk vastleggen van rechtshandelingen is natuurlijk niet alleen van belang voor eenpersoonsvennootschappen maar ook voor andere ondernemingen. Zo geldt er een schriftelijkheidsvereiste voor aandeelhoudersbesluiten die buiten (officiële) vergadering worden genomen.

Ik kan voor u de nodige interne juridische documenten opstellen.

En meer

Er zijn natuurlijk nog veel meer juridische documenten als voorbeeld te noemen zoals vof-contracten, huurovereenkomsten, leningsovereenkomsten maar ook algemene voorwaarden en overnamecontracten. Ik stel deze documenten graag voor u op, toegespitst op uw onderneming.

Naast het opstellen van genoemde documenten kunt u bij mij terecht met vragen over of begeleiding bij onder meer:

 • Oprichting en ontbinding van vennootschappen
 • Samenwerkingsverbanden
 • Reorganisatie, fusie, splitsing en overname