De WAB komt eraan, de ketenregeling wijzigt!

Zoals ik in mijn vorige blog schreef informeer ik u in vijf blogs over de wijzigingen die de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) brengt in het arbeidsrecht. De WAB wijzigt ook de ketenregeling.

De ketenregeling regelt hoeveel tijdelijke arbeidsovereenkomsten u uw werknemer achtereenvolgens mag aanbieden.

Ketenregeling naar oud recht

Voor de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) mocht een werkgever maximaal 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten aangaan met een werknemer. Deze 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten mochten een periode van 36 maanden niet overschrijden. Pas bij de 4e arbeidsovereenkomst of na 36 maanden ontstond een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Destijds gold ook dat er pas een nieuwe keten ontstond indien er een tussenpoos van 3 maanden tussen de arbeidsovereenkomsten zat.

Ketenregeling onder de WWZ

De WWZ heeft hier verandering in gebracht. De periode van 36 maanden werd namelijk ingekort naar 24 maanden. Ook de tussenpoos veranderde en werd opgerekt van 3 maanden naar 6 maanden. Het is nu dus (nog) zo dat een werkgever maximaal 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een werknemer mag aangaan, binnen een periode van 24 maanden en dat een nieuwe keten pas begint na een tussenpoos van 6 maanden.

Ketenregeling onder de WAB

Met de invoering van de WAB wijzigt de ketenregeling opnieuw. Zo wordt de periode van 24 maanden weer opgerekt naar 36 maanden. Wel blijft de tussenpoos waarna een nieuwe keten ontstaat op 6 maanden staan. Onder de WAB geldt dus dat van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd sprake is als u een 4e opvolgende arbeidsovereenkomst aangaat en/of als elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten gezamenlijk een periode van 36 maanden overschrijden, tenzij er een tussenpoos van 6 maanden tussen de arbeidsovereenkomsten zit.

Geen overgangsrecht

Voor deze nieuwe regels geldt geen overgangsrecht. De regels treden direct per 1 januari 2020 in werking. Dat wil zeggen dat voor een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020 de ketenregeling van 3 jaar geldt. Ook als de arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór 1 januari 2020. Maar let op, indien er op basis van een cao een voor werknemer gunstigere regeling geldt, dan geldt de regeling uit die cao.

Houd nu al rekening met de WAB

Voor u als werkgever is het aan te raden om in kaart te brengen welke tijdelijke arbeidsovereenkomsten er zijn. Maar ook wanneer deze eindigen, hoe lang ze dan hebben geduurd en de hoeveelste overeenkomst in de keten het is. Hou nu al rekening met de nieuwe regeling bij het verlengen of aangaan van tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

Maar let ook op, de WAB biedt niet alleen een extra jaar flexibiliteit, het heeft ook andere consequenties. Zo maakt de wijziging in de regeling voor de transitievergoeding het duurder om tijdelijke werknemers te ontslaan en zal er straks voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten een hogere WW-premie gelden. Over deze laatste twee punten leest u meer in mijn komende blogs.

Dit jaar nog een tijdelijk contract verlengen? Of heeft u vragen over de ketenregeling onder de WAB? Neem contact met mij op.